+45 54881700 vuc@vucstor.dk

Entreprenørskab i dansk voksenuddannelse

VUC Storstrøm

Social inklusion og entreprenørskab – et bud på en dansk vej fremad

Rasmus Kristiansen

Onsdag d. 25. november lagde Hotel Nyborg Strand hus til en international konference om social inklusion gennem entreprenøruddannelse. Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang var vært ved konferencen, der havde danske såvel som internationale gæster. Syv europæiske lande var repræsenteret.

Konferencen var den første internationalt anlagte konference i en række på fem som bliver afholdt på tværs af Europa de kommende 3 år i forbindelse med SIATE-projektet. Konferencerne er læringskonferencer, hvor meningen er, at deltagerne på konferencen skal blive klogere på både det enkelte lands muligheder og udfordringer, men samtidig byde ind på perspektiver i forhold til udviklingen af en generel europæisk politik om emnet. Derudover vil indsatsen etablere det europæiske netværk for entreprenørskab i voksenuddannelse “ENTNET”.

Centrale spørgsmål der blev behandlet på konferencen var: hvad er entreprenørskabsuddannelse i Danmark? Hvad kan det særligt bidrage med i en læringssituation? Og hvordan kan vi skabe social inklusion ved at indtænke entreprenørskab i uddannelse til lavere uddannede? De fire indledende oplæg blev fuldt op med udvidede workshops inden for hvert emne.

 

Entreprenante økosystemer

På dagen gav Lars Bergholdt, forretningsleder fra Erhvervshus Fyn, en oversigt over de nuværende tanker og muligheder i det danske system. På flere niveauer og vidt spredte geografiske placeringer, offentligt såvel som privat er mulighederne for at virke entreprenant til stede. En vigtig pointe var dog, at det for de flestes vedkommende er tilbud til ressource- og uddannelsesstærke personer. Ikke fordi der ikke var plads til andre, men fordi de benyttede sig af tilbuddene, hvilket igen påvirkede miljøerne. Hvad der dermed synes et behov for, er et økosystem der er gearet mod lavere uddannede og her kan voksenuddannelsessektoren spille en etablerende rolle. Indsatsen kan dog ikke stå alene, for selve uddannelsen må følge med. Men hvordan gør man det? Hvad kræver en entreprenant tilrettelagt voksenuddannelse?

 

Entreprenørevalueringer

Ved tilrettelæggelse af entreprenørskab i uddannelsessektoren er det vigtigt at udvikle evalueringsmetoderne. Det var en central pointe for Kåre Moberg, seniorforsker ved Fonden for Entreprenørskab. Moberg har i flere år arbejdet med entreprenørskab i det danske uddannelsessystem og han understregede bl.a. det vigtige i, at når vi taler evaluering af entreprenørskabsundervisning, så skal man indtænke den afsluttende evaluering, dvs. prøve. For hvordan evaluerer vi objektivt? Og på noget, der ikke lige umiddelbart passer til de traditionelle prøveformer? For prøverne virker tilbage på undervisningen, da der jo undervises frem mod prøven.

 

Esport som socialt entreprenørskab

Dagens første oplæg om Social Entreprenørskab ved Katia Dupret fra RUC var en udvidelse af oplægget, der blev præsenteret på en tidligere særlig dansk konference (se: Entreprenørskab og voksenuddannelse | EPALE (europa.eu) ) og var bestemt ikke mindre interessant, da et af fundene i oplægget og workshoppen var indsigten, at bekendtgørelserne i de formelle voksenuddannelser allerede muliggør undervisning i socialt entreprenørskab. Det er dog ikke et element, der findes en egentlig didaktik til, hvilket ville skulle udvikles for at realiseres.

Derudover viste der sig også en kobling til Esport, da Thomas Kunze fra Games Institute Wien forklarede, hvordan Esport grundlæggende er socialt entreprenant. En græsrodsbevægelse der blomstrer nedefra ud fra fælles interesser og lyst til at skabe værdi for sig selv og hinanden. En ny kobling mellem de to verdener synes oplagt at dykke ned i.

 

Entreprenørskab i voksenuddannelse – indledende danske perspektiver

Men hvad er så potentialet for entreprenørskab i dansk voksenuddannelse? Umiddelbart synes det oplagt for de typer uddannelser, der beskæftiger sig med voksen og/eller lavere uddannede, at udforske entreprenørskab yderligere. Det har over de to konferencer i Danmark vist sig, at her er et uopdyrket område som det allerede på nuværende tidspunkt er inden for rammerne af bekendtgørelserne at udfolde, men det viste sig også, at der flere udfordringer der skal adresseres:

1: Der skal udvikles en egentlig social entreprenørskabsdidaktik til voksne/lavereuddannede, der fokuserer på ressourcer og kompetenceopbyggende indsatser. Underviserne vil gerne, men besidder ikke de nødvendige kompetencer til at levere undervisningen.

2: For at ændre på undervisningen vil det i praksis kræve, at man ændrer på eksamensformer, da undervisningen ellers vil knytte an til typen af eksamen. Ønsker man at opdyrke et entreprenant miljø kræver det evalueringsformer, der understøtter dette.

3: For at entreprenørskabsundervisning skal realiseres i eventuelle produkter kræver det et omliggende entreprenant miljø. Det vil kræve entreprenørhubs, der er tilpasset målgruppen og dennes behov.

4: Kommende digitale social entreprenante miljøer som eks. Esport allerede fostrer kan være en vej ind i et nyt arbejdsmarked.

 

Projektet SIATE vil nu bevæge sig videre til Irland, Italien, Norge og Tyskland for at undersøge disse landes brug af entreprenørskab i voksenuddannelse inden projektet vil udforme anbefalinger til en generel europæisk politik på området.

 

Publiceret på EPALE d. 1. december 2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more